Fritidsverksamhet

Foto: Olof Holdar

Svartbäcksskolans fritidshemsverksamhet utgår från läroplanen och stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Detta sker utifrån elevernas behov, intresse och erfarenheter.

Fritidshem för grundskolan

 • Ugglebo, förskoleklass
 • Havet, årskurs 1 och 2
 • Skogen, årskurs 3 och Skogen A, B & C
  (Skogen är även en öppnings- och stängningsavdelning)

Fritidshem för grundsärskolan

 • Bikupan
 • Dalen
 • Skogen
 • Tyresta

Begränsad vistelsetid

Fritidshemmet stänger 15:45 en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i arbetsplatsträffar APT, under förutsättning att tillsyn ordnats för de barn som behöver. Under läsåret har skolan även studie- och planeringsdagar då fritids verksamhet är stängd och jouromsorg erbjuds för anmälda elever. Om behov av jouromsorg finns kontakta bitr rektor

Vistelsetiden för barn till arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna på fritidshemmen gäller från det att skoldagens slut till klockan 16:00 under skolperioden. Under loven är vistelsetiden 09:00-16:00

Ditt ansvar som förälder

 • Se till att de tider som anges på "omsorgskontraktet" är korrekta.
 • Lämna in din kontaktinformation med aktuella telefonnummer där vi kan nå dig, detta är mycket viktigt.
 • Hämtning- och lämning av de yngre eleverna sker av vårdnadshavare om inget annat anges. Meddela alltid skolan om någon annan ska hämta barnet. Använd kontaktboken vid förändring.
 • Skol- och fritidstid är mobilfri, mobilen lämnas in på "mobildagis". 
 • Se till att ditt barn har kläder efter väder och extrakläder i väskan eller på hyllan.

Vår verksamhet i fritidshemmet

Verksamheten i fritidshemmet utgår från gällande styrdokument, kommunens riktlinjer för fritidshem samt skolans förbättringsplan och likabehandlingsplan.

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." Ur: LGR 11, 1 kap.

Senast uppdaterad: 18 januari 2022