Fritidsverksamhet

Foto: Olof Holdar

Våra mål på Svartbäckens fritidshem är att utveckla elevens kunskaper och lärande utifrån läroplanens mål och att elevens förmåga att hantera sociala situationer ska utvecklas. Målet är även att utveckla elevens förmåga att med lust och glädje delta i olika fysiska aktiviteter samt att eleven ska känna sig trygg och trivas på fritidshemmet.

Fritidshem för grundskolan

 • Ugglebo, förskoleklass
 • Havet, årskurs 1 och 2
 • Skogen, årskurs 3 och Bikupan D & E
  (Skogen är även en öppnings- och stängningsavdelning)
 • Gläntan, årskurs 1 och 2

Fritidshem för grundsärskolan

 • Varglyan, årskurs 1–6
  (Hemvist för eleverna på Bikupan)
 • Tyresta, årskurs 1–6
  (Hemvist för eleverna på Tyresta skola)

Begränsad vistelsetid

Fritidshemmet stänger 15:45 en gång i månaden för att ge alla anställda på enheten möjlighet att delta i arbetsplatsträffar APT, under förutsättning att tillsyn ordnats för de barn som behöver. Under läsåret har skolan även studie- och planeringsdagar då fritids verksamhet är stängd och jouromsorg erbhuds för anmälda elever.

Vistelsetiden för barn till arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna på fri-tidshemmen gäller från det att skolan upphör till klockan 16:00 under skolperioden.

Vistelsetiden för barn till arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna på fri-tidshemmen gäller från 09:00-16:00 under den tiden då skolan inte bedriver verksamhet under loven.


Ditt ansvar som förälder

 • Se till att de tider som anges på "omsorgskontraktet" är korrekta.
 • Lämna in din kontaktinformation med aktuella telefonnummer där vi kan nå dig, detta är mycket viktigt.
 • Hämtning- och lämning av de yngre eleverna sker av vårdnadshavare om inget annat anges. Skriv in ditt barn på listan när du lämnar och stryk ditt barn när ni går hem. Meddela alltid skolan om någon annan ska hämta barnet. Använd kontaktboken vid förändring.
 • Mobiltelefoner ska vara i barnens väskor eller lämnas in på "mobildagis". Inga mobiler är tillåtna under skol- och fritidstid.
 • Om du av någon anledning behöver ringa barnets mobil för att meddela hemgång, prata alltid med personalen!
 • Att se till att ditt barn alltid har kläder efter väder och extrakläder i väskan eller på hyllan.

Vår verksamhet i fritidshemmet

Verksamheten i fritidshemmet utgår från gällande styrdokument, kommunens riktlinjer för fritidshem samt skolans förbättringsplan och likabehandlingsplan.

"Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska sträva efter att erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen." Ur: LGR 11, 1 kap.

Kontakt för den här sidan: svartbacksskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020